Fotocredit:

Ravinevern i hele Lillestrøm

Høsten 2020 fikk politikken en gledelig og etterlengtet sak til behandling, nemlig plan for vern av raviner i delområde Skedsmo. Dette er et flott stykke arbeid utført av administrasjonen i  Lillestrøm kommune, som vi håper mange tar seg tid til å lese.

 

30. oktober 2020

Det er all grunn til å være stolte av at Lillestrøm er første kommune med en verneplan for ravinene. Ravinene er en unik og rødlista landskapsform, særegen for områder som lå under marin grense under siste istid på Østlandet og i Trøndelag. Dessverre har manglende kunnskaper gjort at ravinene gjennom årtier har blitt utsatt for gjenfylling/deponering, bakkeplanering og utbygging. Men til tross for at landskapsformen i dag har status som truet er vi er så heldige å ha noen igjen her på Romerike. Disse er det viktig at vi tar vare på, uten ødeleggende inngrep, forringelse eller oppstykking.

Foruten å representere en unik landskapsform er nemlig ravinene viktige på flere vis. På grunn av spesielle fukt- og temperaturforhold huser ravinedalene arter som ikke lever andre steder. Vi lever i en naturkrise hvor arter utryddes i rekordtempo. Hovedårsaken er arealendringer, – det vil si at vi bygger ned leveområdene. For å stanse dette trenger insekter, dyr og planter mer plass, ikke stadig mindre. Derfor er det en skikkelig gladsak at vi nå får ordentlig kunnskap på bordet og en veiledning i hvordan ravinene skal vernes og forvaltes i framtida. Etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne ble det under behandling av planstrategien også vedtatt at dagens del-verneplan skal utvides til å omfatte hele Lillestrøm kommune.

Dette er en enorm seier. For Sørum sin del har vi foreslått utallige ganger at det skulle utarbeides verneplan for raviner, men forslagene ble nedstemt hver gang. Men heldigvis; kunnskap og ansvarlighet siver inn etter hvert. Nå skjer det; vi får en kunnskapsbasert plan for vern av alle kommunens gjenværende raviner. Og, det skulle egentlig bare mangle, for det som nærmest kan sammenlignes med Amazonas for Norge sin del, hva gjelder artsmangfold, er nettopp ravinedalene våre. Det ville være merkelig om ikke det skulle være verdt å ta vare på.

Eline Stangeland, gruppeleder Lillestrøm MDG

Relaterte artikler:
Ravinene – Norges regnskog

Ravine

  • En ravine er en liten dal i løsmasseterreng, hovedsakelig dannet som følge av leirras og erosjon av bekker og elver.
  • En ravine har som regel relativt bratte sider, og kan ha aktive bekker, eller små elver, i bunnen langs kanalen de opprinnelig ble dannet fra, men de har imidlertid ofte kun periodisk vannføring.
  • Ravinelandskapene har siden begynnelsen av 1950-tallet vært utsatt for maskinell bakkeplanering for fulldyrking. Flere lokaliteter er nå vernet.
  • Raviner finnes i Norge hovedsakelig i østlandsområdet og i Trøndelag.