9. Mangfold, likestilling og inkludering

For å oppnå til dette, er det viktig med tilrettelegging i det offentlige rom i form av universell utforming, slik at det blir mulig med jobb og fritt skolevalg.

Lillestrøm MDG vil:

  • Arbeide for at kommunen følger opp plan- og bygningslovens krav om universell utforming i alle offentlige rom.
  • Arbeide for at kommunen sørger for at både kommunens egen BPA-ordning og alle BPA-konsesjoner er i tråd med intensjonen i loven, inkludert muligheten til å reise ut av kommunen. Alle som har rett til BPA skal sikres tilstrekkelig antall assistansetimer.
  • Opprette likestillingsråd. I de kommunale årsrapportene, inkl. Tertialrapportene, rapporteres det på punktet om likestilling. Likevel mangler et eget likestillingsråd.

Styrke Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne – Rådet må gjøres mer relevant og være mer konkrete til å spissformulere saker for politikerne.