8. Kultur, kulturminnevern og idrett

Vi vil ivareta historie og kulturminner og opprettholde en desentralisert struktur på virksomhetene, for nærmiljøet og kortreist kultur. Kommunen bør legge til rette for størst mulig grad av egenaktivitet. Idrett og fysisk aktivitet er viktig for folkehelsa kan være en positiv arena for integrering. Aktivitetene må alltid foregå på en bærekraftig måte. Dersom det skal etableres nye bygg, må disse være spydspisser innen bærekraft.

Lillestrøm MDG vil:

 • At biblioteksfilialene bevares og styrkes i rollen som utlånssentraler og møteplasser for kultur og demokrati.
 • Oppmuntre til at bibliotekenes virksomhet utvides til gratis utlån også av andre ting; fritidsutstyr, verktøy, sykler, m.m.
 • At kulturskolene bevares og styrkes – undervisningen bør fortsette å være desentralisert, med tanke på transport og miljø.
 • Støtte opp om frivilligheten i kommunen. Opprettholde ordningen med gratis utlån av kommunale lokaler til frivillige organisasjoner, og sikre gode rammebetingelser for frivillige lag og organisasjoner.
 • Støtte opp om det frivillige kulturminnearbeidet i kommunen. Sørge for at kulturminner blir ivaretatt og at kulturbygg blir rehabilitert for ny bruk.
 • Fokusere på idrettens positive bidrag til folkehelsa. Utviklingen må skje uten at man tar av matjord. Viktig med aktiviteter som ikke krever store anlegg: ski, speider, tur og friluftsliv. Viktig å tilrettelegge for personer med utviklingshemminger.
 • Gummigranulat er plastforurensning som vi er nødt til å rydde opp i, sanere de eksisterende. Vi tillater ikke bruk av gummigranulat i nye og rehabiliterte anlegg.
 • Støtte opp om det frivillige idrettsarbeidet og Idrettsrådet som et koordinerende råd for alle former for organisert fysisk aktivitet i kommunen, inkludert friluftsliv, mosjon og integrering.
 • Styrke frivillighetssentralene.
 • Styrke og bevare tilbudet om fritidsklubber – og vurdere gjenåpning der disse er nedlagt.
 • Bevare kulturminner. Blaker Skanse og det gamle meieriet på Blaker bør utvikles til et kunstsentrum i kommunen spesielt med tanke på ivaretakelse og formidling av Guttorm Guttormsgaards unike arkiv. Arbeide for at Bingen Lenser fredes og at det etableres et felles museum med Fetsund Lenser for fløtning og tømmersortering.
 • Redusere mengden reklameplakater og -skilt i det offentlige rom.