7. Helse og omsorg

Folkehelse og livskvalitet for alle
Bærekraftig og sunn mat, bilfrie byer og tilrettelegging for fysisk aktivitet er gode tiltak. Vi lever i et forbruksbasert samfunn, hvor flere rammes av psykiske og stressrelaterte lidelser. MDG ønsker å ta tiden tilbake og oppmuntrer til økt livsglede heller enn økt forbruk. Den økonomiske veksten må reduseres og vårt personlige forbruk må ned. Dette vil gi oss både miljø- og helsemessige gevinster. Innføring av 6-timers arbeidsdag vil være tiltak i riktig retning. Lillestrøm MDG mener at naturen må vernes på grunn av sin egenverdi. Forskning viser at bevaring av biologisk mangfold også er viktig i et folkehelseperspektiv. Deler på hjelpemidler som blir utsatt for slitasje, bør kunne skiftes ut.

Arbeidsforhold innen helsesektoren
Lillestrøm MDG mener at omsorgsarbeid er verdifullt.

 • Vi vil lytte til hva de ansatte i de ulike avdelingene i Lillestrøm kommune har å si.
 • Arbeidsforholdene for fastlegene må bedres.
 • En fastlege i Lillestrøm kommune skal ikke ha for mange pasienter på listen sin.
 • Lokalt legevakttilbud må beholdes.
 • Ordningen med støttekontakt bør styrkes.

Koordinatortjeneste
En koordinatortjeneste må opprettes. Den må ha fagkompetanse og være uavhengig.
Koordinatorene må være kurset i de ulike tilbudene som familier og enkeltpersoner kan ha behov for. Enheten skal støtte familier og andre som trenger det og forhindre stor slitasje på disse. Individuell plan må opprettes,og det skal være samarbeidsmøte minimum en gang i året mellom de involverte instanser. Koordinatortjenesten bør kunne samordne budsjetter. Det skal for eksempel kunne overføres midler fra barnevernsbudsjettet til forebyggende helsetiltak uten forutgående søknad, utredning og vedtak. 

Barn og ungdom
Lillestrøm MDG mener at barn og ungdom må verdsettes fordi de er vår fremtid. De bør få utvikle seg best mulig, uansett forutsetning vil det alltid være rom for fremgang og utvikling.

 • Helsestasjonen bør styrkes.
 • Foreldre som sliter og barna deres bør få tettere oppfølging, støtte og hjelp.
 • Tjenesten med psykologer og psykriatriske sykepleiere bør styrkes.
 • Vi bør opprette offentlige lekeplasser med lekeapparater tilrettelagt også for barn med handikap.
 • Kommunen bør utarbeide en plan for trygge skoleveier.
 • Innen kommunen må det finnes tilbud til ungdom uansett om de går på videregående skole eller ikke.

 

Familier med funksjonshemmede og kronisk syke barn og unge
Lillestrøm MDG ser familiene og pårørende som en ressurs som skal støttes og verdsettes. Livet til familier som har barn og ungdom med funksjonsnedsettelser bør bedres. Vi vil styrke de lovpålagte tjenestene og går inn for at Lillestrøm kommune skal bli best mulig for alle brukere og beboere.

 • Vi vil sikre en forutsigbar og trygg omsorgslønnsordning til familier for å forhindre unødvendige belastninger i hverdagen.
 • Vi vil at det skal fattes langsiktige vedtak om tjenester til de som har langvarige utfordringer, dette vil gi trygghet og stabilitet.
 • For å forhindre unødvendig slitasje bør det bygges opp avlastningstilbud til familier med barn med spesielle behov, disse bør tilpasses behovene til den enkelte familie.
 • BPA begrepet bør utvides til også å inkludere støttekontakt i fritiden samt støtteperson på skolen der det er hensiktsmessig.
 • Der det er utagerende adferd kan det være hensiktsmessig med forsterkede foreldrehjem i stedet for institusjon. Dette kan dekkes via barnevernsbudsjettet.

Voksne med ulik funksjonshemming
Funksjonshemmede har i dagens samfunn problemer med å få rettighetene sine.

 • Alle beboere bør integreres på lik linje og gis meningsfulle liv.
 • Vi må gi gode tilbud som sørger for at alle kommunens beboere blir integrert i samfunnet på lik linje.
 • BPA bør tilbys for å øke mulighetene for et selvstendig liv.

 

Psykisk helse
Psykiske problemer kan oppstå i ulike aldre og på grunn av diverse livssituasjoner.

 • Det psykiske helsevernet bør styrkes.
 • Vi må ha et tilbud, med blant annet psykolog, som raskt kan gå inn i akutte situasjoner.
 • Det bør tilbys livsveiledningskurs, dette vil bidra til videreutvikling og hindre isolasjon.
 • Det bør tilrettelegges kreative verksteder og andre møteplasser i lokalmiljøet.
 • Kommunen bør styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som har fokus på psykisk helse.

 

Rus
Lillestrøm MDG ønsker å gi et variert tilbud til barn og ungdom for at de skal få andre og mer helsebringende interesser. I møtet med rusproblemer må det legges mer vekt på opplysning, forebygging, skadereduksjon og legemiddelassistert behandling.

 • Hjelpeapparatet må styrkes.
 • Avhengighet skal møtes med profesjonalitet og medmenneskelighet.
 • Et anstendig liv må også tilbys de som ikke greier eller ønsker å bli rusfrie. Dette gjelder også de som er regulert ved medisinsk bruk av ellers ulovlige rusmidler. “Bolig først”-prosjektene er eksempel på mulige tiltak.
 • Et sterkere ettervern for rusmisbrukere bør utvikles. Dette bør inkludere et mangfold av samhandlende og gjerne samlokaliserte behandlingsmåter. Det bør også legges vekt på at disse menneskene får kontakt med naturen.

 

Aktiv alderdom
Lillestrøm MDG mener at de eldre er en berikelse for samfunnet. De har stor livserfaring og kunnskap som bør komme fellesskapet til gode. Vi ønsker å forebygge ensomhet, inaktivitet og depresjon hos eldre gjennom opprettelse av lokale samlingssteder, aktivitetssentre og besøksordninger. Lillestrøm MDG mener at eldreomsorg er et offentlig ansvar.

 • Eldrerådene må høres.
 • Frivillig arbeid er ønskelig og bør støttes.
 • Eldre skal få tilbud om hjelpemidler som kan holde dem aktive og selvstendige.
 • Så langt det lar seg gjøre skal eldre og pleietrengende selv velge hvor de vil bo og den hjelp de ønsker.
 • Kommunen bør yte et bredt spekter av hjelpetiltak, pleie og omsorg til eldre og personer med funksjonsnedsettelser uansett alder.
 • Sikre tilstrekkelig antall sykehjemsplasser.