6. Samferdsel og utvikling av byen, tettstedene og bygdene

Tilgang til høykvalitet bomiljø på attraktive steder avhenger av transportsystemet, samtidig med at transportsystemene former endringer, strukturer og tetthet i bomiljøene som avgjør valg av transportformer.

Samferdselsutviklingen skal oppfylle tre mål samtidig: null karbonutslipp, null forurensning og null trafikkskadde. All trafikkvekst må skje gjennom kollektivtransport, sykkel eller gange. Bilbruken må ned, og riktig lokalisering av boliger, institusjoner, arbeidsplasser og næringsvirksomheter er viktige tiltak som minsker behovet for bilkjøring.

Byrommet skal utnyttes mer effektivt. Gode menneskevennlige og demokratiske lokalsamfunn skal utvikles i levende og helsefremmende retning. Utviklingen kan avhjelpes ved tiltaksrettede avgifter. Lillestrøm skal gjenreises som Norges fremste sykkelby. MDG vil legge til rette for lokale grønne arbeidsplasser og næringer, etablere matebusser, utvide kollektivtilbudet og stimulere til bildeling.

Alle arealer er allerede disponert til et formål, men det er mulig å endre områdenes formål. Arealene avsatt for bilbruk kan bli til boområder, grønne arbeidsplasser og ferdselsårer for myke trafikanter. [3] Lillestrøm MDG har en nullvisjon for nedbygging av matjord. Vi vil kun gi dispensasjon fra jordloven ved etablering av sykkelstier i tilknytning til det eksisterende veinettet. Vi vil forsvare arealplanens LNF-områder. Områder uten ferdsel må beskyttes og utvides. Dette gjelder spesielt skog, våtmark, raviner og andre artsrike biotoper.

Nærheten til Oslo sentrum medfører et press for utbygging av flere boliger. Det er kommunestyrets ansvar å kontrollere befolkningsveksten ved å legge føringer på arealdisponering og prioritere utbyggingsforslag. Befolkningsveksten bør ikke overstige 1,5% årlig, tilsvarende 532 nye husholdninger, for å sikre stabile levevilkår.

Boligene må i hovedsak bygges nær kollektivknutepunkt. Det kan bygges i høyden, men tilstrekkelig grønnstruktur må sikres ved hvert utbyggingsprosjekt, med innslag av trær, hager, terrasser eller krav til fasadene. Kommunen må kreve alternative energiløsninger og klimavennlige bygg, for eksempel gjennom solcellepaneler og grønne tak.

Lillestrøm MDG vil:

 • Etablere kollektivgate gjennom Lillestrøm sentrum og utrede bilfritt sentrum
 • Kommunen skal utvikle et sammenhengende sykkelveinett.
 • Alle nye veier i kommunen må planlegges med en sykkelbane som dekker tilsvarende strekning.
 • I samarbeid med Oslo og Lørenskog skal det utarbeides raskere sykkelforbindelse inn til Oslo sentrum.
 • Byen skal sikres gratis sitteplasser, offentlige toaletter og drikkefontener.
 • Det skal utarbeides en parkplan som harmonerer med grøntarealene omkring.
 • Grøntområder og grønne lunger må prioriteres. Mindre asfalt, mer natur.
 • Stille krav om grønne tak med insektvennlige planter på kommunale bygg, og andre store næringsbygg.
 • Kreve at all ny beplantning i kommunal regi skal være humle- og insektvennlig. Frukttrær, bærbusker og andre nyttevekster bør prioriteres.
 • Etablere blomsterenger istedenfor bare livløse plener, og ellers prioritere vill natur slik at ikke alle grøntområder er parkifisert og frisert.
 • Det skal opprettes kollektivtilbud til de største utfartsområdene i helgedager: Stampetjern, Tæruddalen, Hvalstjern og Bruvollen.
 • Tettstedene skal prioriteres for nye arbeidsplasser.
 • Ruters sonegrense må endres slik at hele kommunen ligger innenfor samme betalingssone.
 • Bildeling skal få øremerkede parkeringsplasser og en andel av nybyggenes parkeringsnorm.
 • I alle byggeprosjekter skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan, og blågrønn faktor (BGF) skal beregnes.
 • Kommunal brøyting av private veier må fortsette.
 • Utrede muligheten for å salte og strø kun halvparten av kommunens veier på vinterstid for å legge til rette for ski, sparkbruk og hundeføtter.
 • Oppmuntre til samarbeid mellom de som brøyter vei og de som brøyter fortau eller sykkelsti som ligger inntil vei, slik at fortauene/sykkelstiene brøytes like etter bilveien.
 • Fortsette satsingen på vintersykling ved å utvide ordningen med å dele ut gratis piggdekk/”vinterpakker” til nye vintersyklister.
 • Alle boliger i Brånåsdalen med påvist gass- og/eller setningsproblematikk skal tilbys utkjøp.
 • Alle avfallsdeponier i Lillestrøm kommune skal kartlegges og ha en oppdatert status og tiltaksplan.