3. Naturvern, friluftsliv og folkehelse

Biologisk mangfold skal beskyttes både for sin egenverdi og for å opprettholde velfungerende økosystemer, som vi alle er avhengige av. Uberørt natur og grønne områder er en viktig kilde til glede, fysisk utfoldelse, stillhet, ettertenksomhet og inspirasjon. Vi vil arbeide for å verne om kommunens siste områder med villmarkspreg, som ravinene, og for å bevare nærnaturområder for flest mulig.

Lillestrøm kommune er en stor skogeier, og vi mener at kommunen som skogeier må forvalte skogen bærekraftig, gjennom skånsom avvirkning og sørge for at skogen binder mer CO2. Kommunen skal sørge for en bærekraftig vilt og fiskeforvaltning.

Lillestrøm MDG vil:

 • Verne om skog, myr, raviner, elvelandskap og andre artsrike biotoper. Både skog og myr binder CO2, og Lillestrøm kommune bør satse på økt karbonbinding gjennom for eksempel stimulanse av plante og ungskog.
 • Måsan ved Kjeller flyplass skal etableres som verneområde.
 • Ravinekartleggingen skal fullføres i hele Lillestrøm kommune, og det skal utarbeides en forvaltningsplan for raviner. Ravinene skal kartfestes i arealplanen som hensynssoner.
 • Biologisk mangfold i skog, og annen antatt verdifull natur i kommunen, skal kartlegges.
 • Ha klare retningslinjer om plukkhogst og bærekraftig drift i skogbruket.
 • Prioritere at demningene blir opprettholdt som arenaer for friluftsliv og forskriftsmessig reparert og vedlikeholdt.
 • Sterkere vern av marka og respekt for markagrensa.
 • Verne om områder for rekreasjon og friluftsliv. Vern må stå sterkere også i sentrale strøk.
 • Arbeide for at alle kommunens skogområder får planstatus som frilufts og rekreasjonsområde.
 • Prioritere oppgradering av turstier i kommunen og at adkomsten til friluftsområdene tilrettelegges for sykkel, ski eller gange.
 • Arbeide for et nytt og sammenhengende naturreservat på Leirelvsletta, med enkle og forståelige grenser, som er større enn dagens vern av stillene.
 • Ha overvåkning og god forvaltning av våre naturreservater. Vi vil gå imot utvidelser av motorisert ferdsel i utmark, og ikke tillate snøscooterkjøring, ATV-kjøring eller vannscooter bortsett fra til nyttebruk etter søknad.
 • Hindre etablering av flyplass ved Krogstad, og støtte nedlegging av Kjeller flyplass i sin nåværende form.
 • Styrke tiltak for rene vassdrag.
 • Bevare vegetasjon langs strandsoner og elvebredder.
 • Jobbe for at det opprettes minst ett nytt verneområde i kommunen.
 • Det skal utarbeides kommunedelplan for naturmangfold, som skal være forpliktende, og kommunen skal ha nok ansatte med kompetanse om naturmangfold.
 • Lillestrøm kommune skal ha god kjennskap til, og praktisere forskrift om fremmede arter.
 • At rovdyr skal være en del av den norske faunaen, og at det iverksettes konfliktdempende tiltak i rovdyrforvaltningen. De store rovdyrene i Lillestrøm kommune skal sikres leveområder og levedyktige genetiske stammer.