Fotocredit:

Første kvartal 2021

Vi har lagt første kvartal av 2021 bak oss, og her er en rask oppsummering av det Lillestrøm MDG har jobbet for i kommunestyret.

30. mars 2021

Hvis Lillestrøm MDG hadde hatt flere representanter i kommunestyret ville kanskje ikke området rundt Blaker barnehage blitt regulert til boligbygging, mer av grøntområdene rundt Kjeller flyplass hadde blitt bevart, kommunen hadde ikke gått inn i en avtale om å bruke 14 millioner i året på badeland på Strømmen, og det ville ha blitt lettere for guttene på ungdomsskolen å få seg deltidsjobb i kommunens barnehager. Her er de viktigste sakene fra første kvartal:


Blaker barnehage

-Lillestrøm MDG la frem et forslag om at området rundt Blaker barnehage gjøres om til et område for landbruk, natur og fritid, et LNF-område. Fossumjordet skal bygges ut, og vi ønsket dette som en del av å oppnå arealnøytralitet i kommunen. Flertallet i kommunestyret var ikke enig i forslaget.

Kjeller flyplass
-Lillestrøm MDG jobbet også for at så mye som mulig av områdene rundt Kjeller flyplass med dyrkbar mark og våtmark skal bevares, og at arealnøytralitet skulle være en del av de innledende analysene. Det står i vedtaket at minst 30% av grøntarealene skal bestå, men vi vil ta vare på mye mer enn det. MDG fikk ikke flertall for dette.

Badeland
-Det har vært forhandlinger med Thon-gruppen om badeland på Strømmen. Med en prislapp på 14 millioner kroner per år fulgte MDG kommunedirektørens innstilling om at dette var dårlig økonomi for kommunen. MDG mener at for den samme prisen kan kommunen tilby bedre svømmeopplæring og folkehelse enn å binde seg til en dårlig avtale. Flertallet valgte å gå imot kommunedirektørens anbefaling.

Sykkelstrategi
-Kommunen arbeider med en ny sykkelstrategi. MDG la frem et forslag om at bedre tilgang på sykkelreparasjon og økt gjenbruk av avlagte sykler burde være en del av planen. Det var ikke flertallet enig i, så forslaget gikk ikke gjennom.

Arealpolitikk
-Alle de tre gamle kommunene Skedsmo, Fet og Sørum lagde sine egne arealplaner i 2019 som skulle arves av den nye storkommunen. De var av varierende kvalitet og har fått ymse innsigelser fra statlige og regionale myndigheter og de har vært til mekling hos statsforvalteren. I januar fikk kommunestyret i Lillestrøm meklingsresultatene tilbake. Det har skjedd mye bra, men det gjensto også litt. MDG ønsket å trekke områdene med innsigelser fra arealplanen; Nordbyjordet, Kløverenga og Warå mølle. Forslaget fikk en del støtte, men flertallet med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen gikk for meklingsresultatet som helhet.

Ulv
– Sammen med Venstre la vi frem et forslag om å ikke gi tillatelse til felling av ulv i Lillestrøms kommuneskoger. Vi fikk ikke flertall for dette.

Lekeressurs
-MDG la frem et forslag om lekeressurs i kommunens barnehager. Forslaget går ut på å gi gutter i ungdomsskolen mulighet til å jobbe i barnehager noen timer i uka. Andelen menn i kommunens barnehager er på 6%, mens i resten av landet ligger andelen på 10%. MDG mener at en sånn ordning kan være med på å få flere menn inn i yrket. Forslaget ble nedstemt.

Vi står på og håper på enda flere stemmer i kommende valg for å få gjennomslag for politikken vår – for mennesker og miljø!

 

Relaterte linker:
Artikkel om lekeressurs på barnehage.no

Artikkel om arealpolitikk på harvestmagazine.no