2. Landbruk

Norge har svært lite dyrket mark sett i forhold til andre land, kun 2,8% mot 10,5% på verdensbasis, og bare en tredjedel av jorda i Norge er egnet til dyrking av korn. Det betyr at vi bare kan fø rundt 40% av egen befolkning. Lillestrøm MDG mener derfor at det er av avgjørende betydning at eksisterende matjord vernes med tanke på matsikkerheten for kommende generasjoner. I tråd med nye nasjonale planer for matjord skal matjord ikke omdisponeres, med unntak av formål med særlig høy samfunnsnytte. Vekst må ikke gå på bekostning av vern av matjord og byggegrensene skal holdes der de er i dag.

I hele Lillestrøm kommune er det økende interesse for å kjøpe lokalprodusert mat og det er et voksende marked for en mer variert matproduksjon. Lillestrøm MDG vil fortsette å arbeide for at innbyggerne skal kunne kjøpe poteter, grønnsaker, frukt og bær som er dyrket lokalt. Vi vil øke kunnskapen knyttet til økologisk matproduksjon og øke forekomsten av økologisk mat i kommunal regi.

Matsikkerhet og bevissthet om hvor maten kommer fra og bevaring av den dyrebare matjorda, må komme høyt opp på prioriteringslista i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm MDG vil:

 • Ha en nullvisjon for nedbygging av matjord. Vi vil kun gi dispensasjon fra jordloven dersom den samfunnsnyttige gevinsten er stor, som ved etablering av sykkelstier og utvidelser av jernbanen.
 • Grønn grense for byen og tettstedene må trekkes innenfor dagens byggegrenser.
 • Legge til rette for å gjenoppta frukt- og grønnsakdyrking der det er mulig, slik at dette kan forsyne et lokalmarked.
 • Fremme urbant landbruk, kortreist mat, etablering av skolehager og parseller og flere andelslandbruk.
 • Støtte etablering av REKO-ringer, bondens marked eller tilsvarende lokalmarkeder.
 • Arbeide for å øke andelen økologisk mat til 15% i kommunens kjøkken og kantiner.
 • Støtte et større innslag av variert og småskala dyrehold i landbruket.
 • Jobbe for reduserte klimagassutslipp fra landbruket.
 • Forby bruk av giftige plantevernmidler, og arbeide for minimal avhengighet av kunstgjødsel i landbruket.
 • Sterkt oppmuntre grunneiere i Nordre Øyeren naturreservat til økologisk landbruk eller drift med redusert bruk av kunstgjødsel.
 • Stoppe høstpløying i utsatte områder som gir avrenning til vassdrag.