1. Klima og energi

Lillestrøm kommune skal ha ambisiøse og forpliktende klima- og energiplaner som følges nøye opp. Tiltakene må være konkrete og effekten må måles gjennom årlige klimaregnskap. Det skal legges fram et klimabudsjett hvert år og på samme måte som det økonomiske budsjettet skal man bestrebe at regnskapet går i balanse, på sikt også i pluss.

For å oppfylle Klimaloven som ble vedtatt i Norge i 2018, må klimagassutslippene reduseres 40% innen 2030, i forhold til referanseåret 1990. Det tilsvarer 4 % reduksjon i utslippene pr. år. Vi må kutte mer, og har som mål å kutte 30% innen 2023.

MDG vil jobbe for at virksomheten til Lillestrøm kommune blir reelt klimanøytral ved alle tiltak, prosjekter, utbygginger og arealdisponeringer som det skal fattes vedtak om. For å redusere klimagassutslippene i Lillestrøm vil vi:

 • Arbeide for reduksjon innenfor transportsektoren ved å styrke kollektivtransport gjennom dialog med Ruter og NSB
 • Etablere et prøveprosjekt for el-minibusser for å mate til kollektivknutepunkt
 • Bygge skoler, barnehager, idrettsanlegg og andre nybygg som plusshus. Og de skal plasseres med minst mulig mobilitetsbehov.
 • Utbyggere skal pålegges å utnytte takflater enten gjennom grønne tak eller solceller.
 • Led-lys og sensorteknologi til gatebelysning og til belysning av kommunale bygg.
 • Etablere næringshager i tettstedene for å legge til rette for grundervirksomhet.
 • Følg opp at skolene og barnehagene er sertifisert etter standarder som Grønt Flagg eller Miljøfyrtårn.
 • Kommunen skal ha plan for landbruk og skogbruk som ivaretar klimahensyn.
 • Gi støtte til kjøp av transportsykkel for alle småbarnsfamilier og støtte til kjøp av elsykler.
 • Etablere nye og forbedre eksisterende sykkelhotell ved kollektivknutepunktene.
 • Kreve fossilfri anleggsvirksomhet for alle kommunale anlegg.
 • Oppsøkende oljefyrpatrulje som varsler og følger opp oljefyrforbud.
 • Legge til rette for grønne næringer lokalt.
 • Kommunale arbeidsplasser være sykkelvennlige, med sykkelparkering, ladeinfrastruktur til elsykler, og garderobe og dusjanlegg av høy kvalitet.
 • Opprette energirådgivingskontor.

 

Klimatilpasning og økosystemtjenester:

 • Rasutsatte områder skal defineres som hensynssoner i arealplanen.
 • Fordrøyningssystemer for å takle større nedbørsmengder skal være synlig i arealplanen.
 • Åpne og gjeninnføre lokale naturtyper i bekker, evjer og stiller for å håndtere flom.